Dewislen / Menu
Home Page

Trefniadau Presenoldeb / Attendance Procedures

PRYDLONDEB A PHRESENOLDEB

Byddwn yn monitro prydlondeb a phresenoldeb yn ofalus. Rhaid i bawb sy’n cyrraedd yn hwyr arwyddo’r system InVentry (y tu allan i’r swyddfa) gan nodi’r rheswm.

Cofiwch fod mynychu'r ysgol yn rheolaidd yn dyngedfennol os yw’r plant am elwa ar bob cyfle y mae'r ysgol yn ei gynnig.

Mae caniatâd i blentyn fod yn absennol am y rhesymau canlynol:

 

* salwch, triniaeth feddygol neu ddeintyddol

* gwyliau crefyddol

* argyfwng teuluol

 

Os na fydd disgybl yn gallu mynychu’r ysgol am resymau dilys, dylai’r rhiant/rhieni/gwarcheidwa(i)d  ffonio’r ysgol ar 029 2047 1173 cyn 8:45yb neu ebostio'r ysgol ysgolhamadryad@caerdydd.gov.uk. 

 

Rhaid pwysleisio mai dim ond am resymau dilys megis salwch y gallwn gofnodi marc absenoldeb gyda chaniatâd. Bydd unrhyw reswm arall yn derbyn marc absenoldeb heb ganiatâd. Os bydd plentyn yn derbyn 10 marc absenoldeb heb ganiatâd (sy’n cyfateb i 5 diwrnod ysgol), mae’n bosibl y bydd y rhiant/rhieni/ gwarcheidwa(i)d yn derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig.

 

GWYLIAU

 

Ni roddir caniatâd i ddisgyblion fod yn absennol o’r ysgol i fynd ar wyliau.

Bydd unrhyw gyfnod o absenoldeb, ar wahân i salwch, gwyliau crefyddol neu argyfwng teuluol, yn cael ei gyfrif fel absenoldeb heb ganiatâd.

 

PUNCTUALITY AND ATTENDANCE

 

Regular school attendance and punctuality is vital if pupils are to benefit from the opportunities the school has to offer. We ask you kindly to sign your child in on the InVentry system (outside the office) noting the reason for the lateness.

Absences may be authorised for:-

* illness, medical or dental treatment

* religious holidays

* domestic emergencies

If your child is unable to attend school, you should phone the school on 029 2047 1173 before 8:45am in the morning leaving a message on option 1.  We must emphasise that we can only give an authorised absence mark for the appropriate reasons e.g. sickness. All other absences are recorded as unauthorised. If a child receives 10 unauthorised absence marks (i.e. 5 school days), the parent/parents/ guardian(s) could receive a Fixed Penalty Notice.

 

HOLIDAYS

 

Permission is not granted for children to be absent due to holidays. Any period of absence, apart from sickness, religious holidays and family emergencies will be marked as an unauthorised absence.

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top