Dewislen / Menu
Home Page

Ffrindiau Hamadryad / Friends of Ysgol Hamadryad

Mae Ffrindiau Ysgol Hamadryad Friends yn Gymdeithas Rieni ac Athrawon ac yn elusen gofrestredig.

 

Gyda’n gilydd rydym yn codi arian i hybu addysg a phrofiadau pob plentyn sy’n mynychu Ysgol Hamadryad. Mae’r arian rydym yn ei gasglu yn cael ei wario ar ystod eang o eitemau a phrofiadau. Mae rhai o rhain yn cynnwys piano newydd, gweithgareddau maes chwaeae a gwisg chwaraeon.

 

Rydym yn casglu arian drwy gynnal digwyddiadau cyson ar gyfer holl gymuned yr ysgol. Yn ogystal a’n ffeiriau gaeaf a haf, rydym hefyd wedi cynnal disgos, noson gwis, gwerthiant llyfrau a hyd yn oed ras amryliw!

 

Mae hyn oll yn bosib oherwydd fod grŵp o athrawon a rhieni yn gwirfoddoli eu hamser, eu hegni a’u creadigrwydd. Os hoffech ymuno â Ffrindiau Ysgol Hamadryad, neu i helpu o dro i dro, ebostiwch ffrindiauhamadryadfriends@gmail.com neu dewch i’n cyfarfod nesa.

 

Yn ystod y flwyddyn ysgol hon, rydym yn gofyn i bob rhiant ymrwymo awr o’u hamser i Ffrindiau Ysgol Hamadryad. Gyda dros 350 o blant, dychmygwch be allwn ni gyflawni gyda’r holl help!

 

 

 

Ffrindiau Ysgol Hamadrayd Friends is a PTA (Parent and Teacher Association) and registered charity.

 

Together we raise money to enhance the learning and experiences of every child who attends Ysgol Hamadryad. The money we raise goes towards a wide range of items and experiences. Previous items have included a new piano, playground activities and sports kit!

 

We raise money by running regular events for the whole school community to get involved in. As well as our winter and summer fayres, we’ve also held discos, quiz nights, book sales and even a colour run!

 

All of this is only possible with a group of teachers and parents who volunteer their time, energy and creativity. If you’d like to join Ffrindiau Ysgol Hamadryad, or just help out from time to time, email ffrindiauhamadryadfriends@gmail.com or come along to our next meeting.

 

This school year we’re asking every parent to pledge to give one hour of their time to Ffrindiau Hamadryad Friends. With over 350 children in the school, just imagine what we can achieve with all that help!

 

 

Pwyllgor / Committee
 

Cadeirydd / Chair: Sarah Gilbert 

Is-Gadeirydd / Vice Chair: Elin Rowlands

Ysgrifenyddes / Secretary: Mari Williams

Trysorydd / Treasurer:  Karen Tierny

 

Cynrychiolwyr Dosbarth / Class Reps

 

Dosbarth Castanwydden Bl5/6 - Amy Johansson & Angharad Rees

Dosbarth Pinwydden Bl4/5 - Eleri James

Dosbarth Llwyfen Bl4 –   Claire Llewellyn

Dosbarth Ysgawen Bl3 – Ann Hostler

Dosbarth Derwen Bl3 - Helen Crane

Dosbarth Helygen Bl2 - Gwenno Uhi

Dosbarth Onnen Bl2– Sarah Gilbert

Dosbarth Gwern Bl1 - Liz Jones

Dosbarth Ceiriosen Bl1 – Sian Madgwick-Iles

Dosbarth Collen – Emily Lewis

Dosbarth Bedwen – Gwen McDonal + Jen Dunne

Dosbarth Celyn Bore – Geraint Criddle

Dosbarth Celyn P'nawn – Catrin Roberts-Condon

 

If you would like to become a Cynrychiolwyr Dosbarth / Class Rep please contact a member of the committee.

Gwisg Ysgol / School Uniform

 

I gael gwisg ysgol ail-law mewn cyflwr da, e-bostiwch gwisgysgolL5@hwbcymru.net

Mae Lexy Woolford yn cynnal sels gwisg ysgol rheolaidd gyda system "talu'r hyn y gallwch chi" Anfonir lefelau stoc ar ateb awtomatig.

 

Croesewir rhoddion yn y bin olwynion porffor ger y sied beics.

 

For pre-loved school uniform email gwisgysgolL5@hwbcymru.net

There are regular pre-loved uniform sales run by Lexy Woolford and it's a pay what you can system. Stock levels are sent on an automatic reply.

 

Donations welcomed in the purple wheelie bin by bike shed.

 

 

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top