Dewislen / Menu
Home Page

Croeso / Welcome

Croeso cynnes i Ysgol Hamadryad / A very warm welcome to Ysgol Hamadryad

 

Angor cadarn cyn hwylio’r don / A secure anchor before setting sail

 

Mae'n bleser ac yn fraint i mi gael cyflwyno'r wefan hon i chi gan obeithio fe gewch flas o'r hyn a gynigir yn Ysgol Hamadryad. Ysgol cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Hamadryad sydd yn wasanaethu'r ardaloedd mwyaf amlieithiog ac amlethnig yng Nghymru.  Ysgol a chymuned hapus ydym sydd yn cynnig croeso cynnes i bob un unigolyn.  Cynygiwn awyrgylch diogel ac ysbrydoledig gan gynnig safonau rhagorol o ran dysgu ac addysgu.

 

Ein gweledigaeth ar gyfer Ysgol Hamadryad yw datblygu ein plant:

  • i anelu at y cyflawniad uchaf;
  • i fod yn ddysgwyr annibynnol gydol oes;
  • i fod yn ymwybodol a balch o'u Cymreictod a'u cymuned.


Ein bwriad yn syml yw rhoi profiad hapus i'ch plentyn ar ddechrau ei taith addysgiadol er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn unigolyn hyderus wrth adael Ysgol Hamadryad; yn sicr ohono’i hunan ac yn dangos parch a chonsyrn at eraill; ac â’r gallu i greu a chynnal perthynas ag oedolion a phlant o bob cefndir.

 

 

It is a pleasure and a privilege to present to you our school's website, hopefully this will give you a taster of what we offer here in Ysgol Hamadryad.  We are a Welsh medium school that serves the most multilingual and multiethnic areas of Wales.  We are a happy school community that offers a warm welcome to very individual.  We offer a safe and inspirationol environment offering excellent standards of teaching and learning.

 

Our mission for Ysgol Hamadryad is to develop our children:

  • to aim at the highest achievement;
  • to be independent lifelong learners;
  • to be aware and proud of their Welsh identity and their community.

 

Our intention is to give your child a happy start to his or her educational journey ensuring that every child leaves Ysgol Hamadryad as a confident individual, believing in themselves but showing respect and concern for others and forming and sustaining relationships with other children and adults from all backgrounds.

 

 Mrs H Sharkey (Pennaeth / Headteacher) 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top