Dewislen / Menu
Home Page

Datganiad Cenhadaeth / Mission Statement

DATGANIAD CENHADAETH

 

Croeso cynnes Cymraeg i ysgol flaengar a chynaliadwy wedi’i gwreiddio yn y gymuned.

 

Mae ward Tre-biwt yn gartref i rai o sefydliadau pwysicaf Cymru a’r iaith Gymraeg, gan gynnwys y Senedd, Canolfan y Mileniwm ac Urdd Gobaith Cymru. Mae’r iaith i’w chlywed yn feunyddiol yma, ond Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad fydd yr ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf i’w lleoli yn yr ardal. Mae wardiau Tre-biwt, Grangetown a’r ardaloedd cyfagos yn nodedig am eu cymeriad amlethnig ac amlieithog ac un o amcanion yr ysgol newydd fydd adlewyrchu amrywiaeth y gwahanol gymunedau hyn.

 

Mae enw’r ysgol wedi ei wreiddio’n ddwfn yn hanes yr ardal. Llong oedd yr Hamadryad wreiddiol a rhwng 1866 a 1905 bu wrth angor nid nepell o safle’r ysgol, yn gwasanaethu fel ysbyty ar gyfer morwyr o Gymru a phedwar ban byd. Yn 1905 agorwyd Ysbyty Hamadryad ar y tir sych gerllaw ac erbyn heddiw Parc Hamadryad yw enw’r parc cyhoeddus ar lan afon Taf a fydd yn darparu caeau chwarae’r ysgol. Daw’r enw Hamadryad o chwedloniaeth Roeg—math o nymff oedd yr hamadryad y credid ei bod yn gwarchod coed.

 

Mae hanes enw’r ysgol felly yn cyfleu rhai o’i gwerthoedd mwyaf sylfaenol: pwysigrwydd gofalu am bobl a’r amgylchedd fel ei gilydd a pharch at wahanol ddiwylliannau a’u hetifeddiaeth. Bydd yr iaith Gymraeg yn cydgysylltu’r cyfan. Nod yr ysgol yw creu cymuned ddysgu hapus, uchelgeisiol a chynhwysol a fydd yn rhan greiddiol o’r ardal o’i chwmpas.

 

 

MISSON STATEMENT

 

A warm Welsh welcome to a forward-thinking and sustainable school rooted in the community.

The ward of Butetown is home to some of the most important institutions of Wales and the Welsh language, including the Senedd, the Millennium Centre and the Urdd. The language is heard here on a daily basis, but Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad will be the first Welsh-medium school to be located in the area. The wards of Butetown, Grangetown and the surrounding areas are noted for their multi-ethnic and multi-lingual character and one of the objectives of the new school will be to reflect the diverse nature of our different communities.

The name of the school is deeply rooted in the history of the area. The Hamadryad was a ship that was moored close to the site of the school between 1866 and 1905 which served as a hospital for sailors from around the world. Hamadryad Hospital was opened in 1905 on nearby dry land and today Hamadryad Park is the name of the public park on the banks of the River Taff that will provide the school playing fields. The name Hamadryad comes from Greek mythology—the hamadryad was believed to be a nymph that protected trees.

The history of the school’s name conveys many of its most fundamental values: the importance of caring for people and the environment alike – it will be Cardiff’s first ‘sustainable school’, and respect for different cultures and heritage. All these aspects will be brought together by the Welsh language. The school's aim is to create a happy, ambitious, and inclusive learning community that will be an integral part of the surrounding area.

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top